1. Αίτηση για την ατομική άδεια αλιείας. (Υπόδειγμα 1)
2. Υπεύθυνη δήλωση του αρθ. 8 Ν.1599/86
3. Έντυπο ερασιτεχνικής ατομικής άδειας αλιείας από τη Λιμενική Αρχή (20,00 EURO).
4. Τριπλότυπο ΜΤΝ τριών (3,00) EURO.
5. Τετραπλότυπο ΕΚΟΕΜΝ επτά (7,00) EURO.
6. Δύο φωτογραφίες ενδιαφερομένου.
7. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ενδιαφερομένου.
8. Αριθμός Φορολογικού Μητρώου ενδιαφερομένου.
9. Αυτοπρόσωπη παρουσία ή ετέρου ατόμου με εξουσιοδότηση θεωρημένη από Δημόσια Υπηρεσία.
Η χρονική διάρκεια ισχύος της άδειας αυτής είναι διετής.

Χρόνος οριστικής απάντησης ή διεκπεραίωσης της υπόθεσης:  Πέντε ημέρες εργάσιμες από την κατάθεση των δικαιολογητικών.

Σημείωση: Τα ανωτέρω δικαιολογητικά – προϋποθέσεις ισχύουν και για ανάλογο αίτημα σε οποιαδήποτε Λιμενική Αρχή.

Η ερασιτεχνική άδεια αλιείας χορηγείται σε Έλληνες πολίτες, πολίτες ΕΕ και μόνο σε ομογενείς.