1. Αίτηση για την εν λόγω άδεια σκάφους.

2. Ατομική ερασιτεχνική αδείας αλιείας.

3. Έντυπο ερασιτεχνικής άδειας αλιείας του σκάφους από τη Λιμενική Αρχή αξίας (35€) (διάρκειας 10 ετών λόγω δυνατότητας ανανέωσης εμπρόθεσμα της άδειας τέσσερις (4) φορές για δύο έτη).

4. Διπλότυπο είσπραξης από Δ.Ο.Υ. ποσού αναλόγως της ιπποδυνάμεως μηχανής, η οποία υπολογίζεται για τα κωπήλατα και για μηχανοκίνητα με ιπποδύναμη έως δέκα (10) ίππους στα 29,35 € στον Κ.Α.Ε. 1259 και για κάθε ίππο παραπάνω 1,47 €.

5. Αποδεικτικό Είσπραξης Λιμενικής Αρχής τριών ευρώ (3€) υπέρ ΜΤΝ.

6. Αποδεικτικό Είσπραξης Λιμενικής Αρχής οκτώ ευρώ και πενήντα λεπτών (8,50€) υπέρ ΕΚΟΕΜΝ.

7. Φωτογραφία τύπου ταυτότητος ιδιοκτήτη.

8. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο δύο όψεων Αστυνομικής Ταυτότητας ενδιαφερομένου.

9. Αριθμός Φορολογικού Μητρώου ενδιαφερομένου.

10. Αυτοπρόσωπη παρουσία ή ετέρου ατόμου με εξουσιοδότηση θεωρημένη από Δημόσια Υπηρεσία.

Η χρονική διάρκεια ισχύος της άδειας αυτής είναι διετής, αρχίζει από την έκδοσή της και λήγει την 31 Δεκεμβρίου του δευτέρου έτους της ισχύος της.