1. Τριπλότυπο ΜΤΝ τριών (3,00) EURO.
2. Τετραπλότυπο ΕΚΟΕΜΝ πέντε (5,00) EURO.
3. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ενδιαφερομένου.
4. Αριθμός Φορολογικού Μητρώου ενδιαφερομένου.
5. Αυτοπρόσωπη παρουσία ή ετέρου ατόμου με  εξουσιοδότηση θεωρημένη από Δημόσια Υπηρεσία.
  

Χρόνος οριστικής απάντησης ή διεκπεραίωσης της υπόθεσης: Αυθημερόν

Σημείωση: Τα ανωτέρω δικαιολογητικά – προϋποθέσεις ισχύουν και για ανάλογο αίτημα σε οποιαδήποτε Λιμενική Αρχή.