1. Διπλότυπο είσπραξης Δημόσιου Ταμείου 14,67 EURO.

2. Προσκόμιση ερασιτεχνικής ατομικής άδειας αλιείας ιδιοκτήτη ή ιδιοκτητών.

3. Τριπλότυπο ΜΤΝ τριών (3,00) EURO.

4. Τετραπλότυπο ΕΚΟΕΜΝ πέντε (5,00) EURO.

5. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ιδιοκτήτη ή ιδιοκτητών.

6. Αριθμός Φορολογικού Μητρώου ιδιοκτήτη ή ιδιοκτητών.

7. Αυτοπρόσωπη παρουσία ή ετέρου ατόμου με εξουσιοδότηση θεωρημένη από Δημόσια Υπηρεσία.

 

Χρόνος οριστικής απάντησης ή διεκπεραίωσης της υπόθεσης:  Αυθημερόν

Σημείωση: Τα ανωτέρω δικαιολογητικά – προϋποθέσεις ισχύουν και για ανάλογο αίτημα σε οποιαδήποτε Λιμενική Αρχή.