Προϋποθέσεις

Η ανανέωση / θεώρηση της άδειας εκτελέσεως πλόων ερασιτεχνικού μικρού σκάφους γίνεται κάθε τέσσερα (4) έτη μετά από υποβολή, εντός τελευταίου εξαμήνου πριν τη λήξη ισχύος της άδειας.

Νέα άδεια εκδίδεται, με οικονομική επιβάρυνση τετραπλοτύπου υπέρ Λ.Α. είκοσι EURO και πενήντα τέσσερα λεπτά (20,54) για την αγορά, τηρουμένων των διατάξεων του Κανονισμού αυτού για την ανανέωση και θεώρηση των αδειών, όταν συμπληρωθούν οι θυρίδες ανανέωσης του εντύπου της άδειας εκτελέσεως πλόων.

Νέα άδεια επίσης εκδίδεται:

α) εφόσον προσκομισθεί στη Λιμενική Αρχή βεβαίωση κατασκευαστή στην περίπτωση μετασκευής του σκάφους και

β) όταν παρέλθει ο χρόνος ισχύος της άδειας εκτελέσεως πλόων του ερασιτεχνικού σκάφους χωρίς να έχει γίνει ανανέωση / θεώρηση.

Δικαιολογητικά

1. Αίτηση ιδιοκτήτη του σκάφους.

2. Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου, ότι:

α) το σκάφος φέρει όλα τα προβλεπόμενα εφόδια που αναγράφονται στην άδεια εκτελέσεως πλόων ανάλογα με τα τοπικά όρια ισχύος της άδειας, ότι είναι σε ικανοποιητική κατάσταση και ότι δεν έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξεως της ισχύος τους και

β) ότι ο αναγραφόμενος στην αίτηση Α.Φ.Μ είναι αληθινός και μοναδικός καθώς και η ΔΟΥ  στην οποία ανήκει.

3. Φωτογραφία ιδιοκτήτη.

4. Τριπλότυπο υπέρ ΜΤΝ τριών (3,00) EURO (ο αριθμός τριπλοτύπου αναγράφεται εις την άδεια).

5. Τετραπλότυπο υπέρ ΕΚΟΕΜΝ πέντε (5,00) EURO.

6. Βεβαίωση περί μη οφειλής λιμενικών τελών εφόσον το σκάφος ελλιμενίζεται σε Δημόσιους Κοινόχρηστους χώρους των λιμένων με φορέα το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. ή Α.Ε. κοινής ωφέλειας. Σε αντίθετη περίπτωση υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση από τον ενδιαφερόμενο.

7. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ιδιοκτήτη.

8. Αριθμός Φορολογικού Μητρώου ιδιοκτήτη.

9. Αυτοπρόσωπη παρουσία ή ετέρου ατόμου με εξουσιοδότηση θεωρημένη από Δημόσια Υπηρεσία.

Χρόνος οριστικής απάντησης ή διεκπεραίωσης της υπόθεσης:  Αυθημερόν

Σημείωση: Τα ανωτέρω δικαιολογητικά – προϋποθέσεις ισχύουν και για ανάλογο αίτημα σε οποιαδήποτε Λιμενική Αρχή.