Από 1η Ιανουαρίου 2014, έχουν τεθεί σε εφαρμογή οι νέες διατάξεις διενέργειας εξετάσεων υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών όπως ορίζονται, πλέον, από τον Γενικό Κανονισμό Λιμένων αρ. 50, σύμφωνα με το ΦΕΚ 514.1 / 2013 / Σχ. 1633 / 29-4-2013.

ΦΕΚ της απόφασης

Προϋποθέσεις

Η άδεια χειριστή ταχυπλόου σκάφους χορηγείται από τη Λιμενική Αρχή, εφόσον ο ενδιαφερόμενος πληρεί αθροιστικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) Έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του. Για τον υπολογισμό της ηλικίας λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία γέννησής του.
β) Είναι υγιής.
γ) Γνωρίζει κολύμβηση.
δ) Έχει λάβει, υποχρεωτικά, θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση εννέα (09), τουλάχιστον, ωριαίων μαθημάτων σε οποιαδήποτε, εγκεκριμένη σύμφωνα με τον κανονισμό αυτό, σχολή εκπαίδευσης υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών ως ακολούθως:
αα) έξι (06) τουλάχιστον ωριαίων μαθημάτων στη θεωρητική εκπαίδευση και
ββ) τριών (03) τουλάχιστον ωριαίων μαθημάτων στην πρακτική εκπαίδευση.
ε) έχει υποβληθεί με επιτυχία στις εξετάσεις του άρθρου 4 του παρόντος κανονισμού.

Δικαιολογητικά

α) Φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητας ή άλλου νόμιμου αποδεικτικού στοιχείου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 3 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45), όπως ισχύει.
β) Πρωτότυπα ή επικυρωμένα φωτοαντίγραφα πιστοποιητικών (βεβαιώσεων) ιατρών ειδικότητας παθολόγου ή γενικής ιατρικής και οφθαλμιάτρου, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για την ιατρική εξέταση
των υποψήφιων οδηγών αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων. Κάτοχος άδειας οδήγησης αυτοκινήτων οχημάτων ή μοτοσικλετών ή μοτοποδηλάτων, σε ισχύ, δεν είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει ιατρικά πιστοποιητικά (βεβαιώσεις), αλλά μπορεί να προσκομίσει επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της προαναφερόμενης άδειας. Η Λιμενική Αρχή μπορεί, εφόσον υπάρχουν ειδικοί λόγοι, να ζητήσει οποτεδήποτε την υποβολή ιατρικής βεβαίωσης οφθαλμίατρου, παθολόγου, ωτορινολαρυγγολόγου, νευρολόγου, ψυχίατρου ή ορθοπεδικού, ιδιωτών ή από δημόσια νοσοκομεία.
γ) Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται αυτοπροσώπως από τον αιτούντα, στην οποία αναγράφονται/δηλώνονται τα ακόλουθα:«γνωρίζω καλά κολύμβηση και έχω λάβει θεωρητική εκπαίδευση (…) ωρών και πρακτική εκπαίδευση (…) ωρών, στη σχολή εκπαίδευσης υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών …………………………………».

δ) Βεβαίωση της σχολής εκπαίδευσης υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών. Η βεβαίωση είναι σύμφωνη, ως προς τον τύπο και το περιεχόμενό της, με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Β΄ του γενικού κανονισμού Λιμένων αριθμ. 50 και συνοδεύεται από επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των νόμιμων παραστατικών καταβολής διδάκτρων που έχουν εκδοθεί από εγκεκριμένη σχολή εκπαίδευσης υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών, ο ιδιοκτήτης της οποίας υπογράφει και σφραγίζει, με την σφραγίδα της σχολής, την παραπάνω βεβαίωση και τα φωτοαντίγραφα των παραστατικών. Σε περίπτωση νομικού προσώπου, η βεβαίωση και τα φωτοαντίγραφα των παραστατικών καταβολής διδάκτρων υπογράφονται από το νόμιμο εκπρόσωπο. Για την αναγραφή στα παραστατικά καταβολής διδάκτρων της ωριαίας αποζημίωσης, λαμβάνονται υπόψη τα οριζόμενα στην παράγραφο 9 του άρθρου 8 του του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 50

ε) Δύο (02) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες και αντίστοιχο ψηφιακό αρχείο.